Czynności notarialne

Katalog czynności notarialnych zawiera art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, zgodnie z którym notariusz wykonuje następujące czynności notarialne:

1. sporządza akty notarialne, w tym
w szczególności:

– umowy sprzedaży
– umowy darowizny
– umowy działu spadku
– umowy zniesienia współwłasności
– umowy zamiany
– umowy datio in solutum
– umowy o dożywocie
– umowy o podział majątku wspólnego
– umowy przedwstępne
– umowy deweloperskie
– akty ustanowienia hipoteki
– akty poddania się egzekucji
– oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
– umowy majątkowe małżeńskie
– testamenty
– pełnomocnictwa
– umowy spółek
– akty ustanowienia użytkowania, służebności
– akty ustanowienia fundacji

2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

3. sporządza poświadczenia, w szczególności poświadcza:

– własnoręczność podpisu
– zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
–  datę okazania dokumentu (data pewna)
–  pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu

4. spisuje protokoły, w szczególności:

– protokoły zgromadzeń wspólników
– protokoły zgromadzeń spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
– protokoły zgromadzeń spółek akcyjnych
– protokoły z zebrań wspólnot mieszkaniowych
– protokoły z niestawiennictwa stron
– protokoły niedojścia do skutku czynności
– protokoły otwarcia strony internetowej

5. sporządza protesty weksli i czeków

6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
a także w związku z dokonywaną czynnością notarialną – pieniądze i papiery wartościowe

7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

9. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

10. sporządza inne czynności wynikające
z odrębnych przepisów